Your browser does not support JavaScript!
臺灣文化學系
Department of Taiwan and Regional Studies National Dong Hwa University
繁體
Khoa Nghiên cứu Đài Loan và Khu vực, Đai học Quốc gia Đông Hoa

          Khoa nghiên cứu Đài Loan và khu vực có tiền thân từ Viện nghiên cứu địa phương ( chỉ đào tạo Thạc sĩ - M.A)(thành lập năm 1999), sau đó được phát triển thành Khoa nghiên cứu địa phương (bậc đào tạo gồm Cử nhân và Thạc sĩ). Từ năm 2006, Khoa bắt đầu mở trình đào tạo thạc sỹ vào mùa hè và đến năm 2009 thì chính thức cung cấp các khóa đào tạo thạc sỹ. Ngày 1/8/2010, cùng với sự sát nhập của Đại học Quốc gia Đông Hoa (2008) và sự thay đổi cơ cấu của các viện nghiên cứu thành viên, với mong muốn mở rộng và chuyên sâu hơn về nghiên cứu chuyên ngành, Khoa Nghiên cứu Đài Loan và Khu vực (đào cử nhân và thạc sỹ).
Chương trình đào tạo của Khoa tập trung vào ba khía cạnh sau đây:

    1. Liên kết nghiên cứu Đài Loan học và nghiên cứu Khu vực học ( ví dụ: Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương/ Đông Nam Á)
    2. Kết hợp giữa nghiên cứu điền dã và nghiên cứu tư liệu văn hiến.
    3. Ứng dụng hệ thống GIS để nghiên cứu lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn.

          Khoa cung cấp các khóa học giới thiệu về địa lý nhân văn và lý thuyết nghiên cứu khu vực, bao gồm các chủ đề nghiên cứu Đài Loan.
Các khóa học nâng cao được tổ chức tâp trung vào ba chương trình. Chương trình nghiên cứu khu vực được thiết kế tập trung chủ yếu vào vấn đế nghiên cứu lý thuyết khu vực học và nghiên cứu so sánh khu vực học. Chương trình GIS tập trung ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý vào nghiên cứu các chuyên ngành Khoa học xã hội và nhân văn. Chương trình Di sản văn hóa là chương trình nghiên cứu nhằm đề ra các biện pháp bảo tồn các Di sản và không gian văn hóa theo chương trình Bảo tồn di sản Văn hóa của UNESCO.

          Văn bằng do Khoa cấp:
          Cử nhân Khoa học xã hội và nhân văn (B.A)
          Thạc sỹ khoa học xã hội và nhân văn